Algemene voorwaarden

Alle overeenkomsten tussen RecruitrLAB en haar opdrachtgever zijn onderworpen aan de onderstaande beschreven Algemene Voorwaarden.

Omschrijving dienstverlening

RecruitrLAB assisteert organisaties bij het oplossen van op duurzame arbeidsrelaties gerichte vraagstukken van management- en personeelsvoorziening. Deze dienstverlening geschiedt vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van de organisaties die daar gebruik van maken en van de kandidaten die worden voorgesteld. RecruitrLAB neemt ten opzichte van bedrijfs- en persoonsgegevens volstrekte discretie in acht.

Honorarium

Het honorarium dat RecruitrLAB in rekening brengt aan haar opdrachtgever is een percentage van het bruto jaarinkomen dat een opdrachtgever met de voorgestelde kandidaat is overeengekomen. Het bruto jaarinkomen wordt hiervoor berekend op basis van een full time tewerkstelling, zoals deze geldt bij de opdrachtgever. Tot het bruto jaarinkomen wordt gerekend het overeengekomen bruto jaarsalaris inclusief 13de maand en vakantiegeld, de geschatte bonussen, winstdelingen en andere financiële voordelen, zoals netto onkosten, maaltijd- of eco cheques. Tot het bruto jaarinkomen wordt eveneens het voordeel twv 850€/maand gerekend van een door de opdrachtgever aan de kandidaat beschikbaar gestelde auto.

De klant zal het volledige honorarium verschuldigd zijn voor elke door RecruitrLAB  voorgestelde kandidaat die een arbeidsovereenkomst aangaat met de klant en dit binnen de 12 maanden nadat de kandidaat werd voorgesteld. Elk betaald voorschot is definitief en kan niet door de klant worden teruggevorderd. 

Betalingstermijn

Elk honorarium dient binnen de 30 dagen betaald te zijn op de door RecruitrLAB aangegeven bankrekening. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een wettelijk vastgesteld rentepercentage over het openstaande bedrag worden geheven naar rato van de termijn van overschrijding.

Waarborg/Garantie

Indien de arbeidsovereenkomst binnen 6 maanden na aanvang wordt beëindigd zal RecruitrLAB de opdracht opnieuw opnemen en op zoek gaan naar een nieuwe kandidaat die voldoet aan het eerder bepaalde profiel, zonder hiervoor opnieuw een honorarium aan te rekenen. Deze waarborg is niet van toepassing indien:

  • de klant de arbeidsrelatie beëindigt omwille van economische redenen; 
  • de klant de arbeidsrelatie beëindigt en deze hierna niet meer wenst in te vullen.
  • de klant de financiële afspraken met RecruitrLAB  niet heeft nagekomen.

Valuta

Alle offertes, facturen, etc. zijn exclusief BTW en genoteerd in Euro, tenzij anders wordt aangegeven.

Aansprakelijkheid

RecruitrLAB streeft er naar professionele en betrouwbare assistentie te verlenen, maar geeft geen enkele garantie over een voorgestelde kandidaat en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige verliezen, schade, aansprakelijkheid, vertragingen, kosten of uitgaven voortvloeiende uit of gerelateerd aan de door RecruitrLAB verrichte activiteiten.

Indien RecruitrLAB voor eventuele schade verantwoordelijk is, zal RecruitrLAB nimmer aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan de factuurwaarde.

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen RecruitrLAB en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.